• Wybierz markę samochodu i części jakich szukasz
   

  Regulamin sklepu Tłumiki.eu

  SPIS TREŚCI

  §. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  §. 2 DEFENICJE

  §. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  §. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  §. 5. WARUNKI SPRZEDAŻY

  §. 6. PRAWO DO ODSTĄPIENIA – KONSUMENCI

  §. 7. PRAWO DO ODSTĄPIENIA – WSZYSCY KUPUJĄCY

  §. 8. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

  §. 9. PŁATNOŚCI

  §. 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  §. 11. REKLAMACJE

  §. 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  §. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego Tłumiki.eu dostępnego pod adresem http://www.tlumiki.eu.
  2. Właścicielem Sklepu Internetowego Tłumiki.eu jest Teresa Ogrodzińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Sprzedaż Części i Akcesoriów Samochodowych” Teresa Ogrodzińska pod adresem Aleja Pokoju 25, 05-502 Piaseczno posiadająca NIP 1230489620 oraz REGON: 014972896, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
  3. Kupujący może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedającym poprzez wiadomości e-mail pod adresem: tlumiki@tlumiki.eu, telefonicznie dzwoniąc pod numer tel: 506 431 828 w Dni robocze w godz. 9 – 18. Adres do korespondencji: Aleja Pokoju 25, 05-502 Piaseczno.

   

  §. 2 DEFENICJE

  1. Usługodawca, Sprzedający – Właściciel Sklepu Internetowego Tłumiki.eu, o którym mowa w §. 1 ust. 2 Regulaminu;
  2. Usługobiorca, Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
  3. Przedsiębiorca – Usługobiorca wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.);
  4. Konsument – Usługobiorca, Kupujący będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą (w szczególności ze Sprzedającym) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  5. Sklep – Sklep Internetowy Tłumiki.eu dostępny pod adresem internetowym http://www.tlumiki.eu;
  6. Regulamin  – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
  7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

   

  §. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego Tłumiki.eu w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji. Usługodawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Tłumiki.eu.
  2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
  3. Zamówienia, w sposób określony w §. 5.,  można składać bez dokonywania rejestracji.
  4. Usługobiorca może w każdym czasie przerwać korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności poprzez przerwanie procesu składania zamówienia w dowolnym momencie. Fakt ten pozostaje jednak bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
  5. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Kupującym.

   

   

  §. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca powinien posiadać:
   1. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
   2. Włączoną obsługę Java Script,
   3. Aktywny adres e-mail.
  2. Informujemy, iż strona internetowa sklepu Tłumiki.eu wykorzystuje pliki cookie. Do prawidłowego działania strony zalecamy wyrażenie zgody na włączenie obsługi plików cookie.
  3. Przed rejestracją lub złożeniem zamówienia bez rejestracji Usługobiorca powinien potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu.

   

  §. 5. WARUNKI SPRZEDAŻY

  1. Usługodawca prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego Tłumiki.eu.
  2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Tłumiki.eu są: Sprzedający oraz Kupujący.
  3. Do zawarcia umowy sprzedaży nie jest konieczna rejestracja na stronach Sklepu.
  4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 9-12. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 6-12. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego
  6. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w Dni robocze po godz. 15, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego Dnia roboczego.  Zamówienia można składać również e-mailem na adres: tlumiki@tlumiki.eu Zamówienia można składać także telefonicznie: 506 431 828 . Zamówienia składane telefonicznie przyjmowane są w godzinach 9 – 18 w Dni robocze, a w soboty w godzinach 9 – 15.
  7. W przypadku złożenia przez Konsumenta zamówienia telefonicznie treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Konsumenta. Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego Konsument prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail Sprzedającego o treści np.: „Akceptuję warunki umowy”.
  8. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:
   1. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
   2. dodania ich do koszyka,
   3. wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
   4. podania wymaganych do zawarcia umowy sprzedaży danych osobowych i adresowych,
   5. kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”.
  9. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający wysyła wiadomość e-mail na podany przez Kupującego adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:
   1. zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
   2. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
   3. propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Kupującego.
  10. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 9 lit. c mogą być w szczególności takie okoliczności, jak brak dostępności zamówionych towarów.
  11. Kontroferta, o której mowa w ust. 9 lit. c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Kupującego w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.
  12. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu Tłumiki.eu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które podawane są po skompletowaniu wszystkich pozycji koszyka a przed złożeniem zamówienia.
  13. Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Kupującemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.
  14. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Kupującego. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 Dni roboczych od dnia zawarcia umowy w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane osobowe lub adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
  15. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 14. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
  16. Sprzedający może wprowadzać dowolne zmiany dotyczące produktów prezentowanych na stronach Sklepu. Zmiany mogą dotyczyć cen, dodawania oraz usuwania produktów, wprowadzania, odwoływania, jak i zmian akcji promocyjnych w dowolnym momencie. Niemniej wprowadzane zmiany nie będą odnosiły skutku odpowiednio w stosunku do Kupujących, którzy złożyli zamówienie lub którzy rozpoczęli udział w akcji promocyjnej.
  17. Sprzedający każdorazowo dołącza do przesyłki dowód zakupu – paragon, a na życzenie Kupującego fakturę VAT.
  18. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 30 dni roboczych. Termin realizacji należy liczyć od dnia uznania środków na rachunku bankowym Sprzedającego, a w przypadku wyboru zapłaty przy odbiorze lub odbioru osobistego, od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

   

  §. 6. PRAWO DO ODSTĄPIENIA – KONSUMENCI

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
  2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
  3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza, i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
  4. wiadomością e-mail, na adres tlumiki@tlumiki.eu.,
  5. w formie pisemnej, na adres Aleja Pokoju 25, 05-502 Piaseczno
  6. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
  7. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
   1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
   2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
   3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
  8. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   6. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
   7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  9. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
  11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  12. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  13. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

   

  §. 7. PRAWO DO ODSTĄPIENIA – WSZYSCY KUPUJĄCY

  1. Bez uszczerbku dla praw Konsumenta opisanych w §. 6. Sprzedający dodatkowo umożliwia odstąpienie od umowy sprzedaży i zwrot zakupionego towaru na poniższych warunkach.
  2. Kupujący, będący zarówno Konsumentem jak i Przedsiębiorcą, może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 10 lat od dnia dostarczenia towaru, pod warunkiem zwrotu towaru kompletnego, nieuszkodzonego, w takim składzie ilościowym i jakościowym, jaki otrzymał od Sprzedającego, nie noszącego śladów użytkowania poza śladami wynikającymi z konieczności sprawdzenia funkcjonalności sprzedanej rzeczy wraz z wszystkimi akcesoriami, instrukcjami, warunkami użytkowania, itp. dokumentami.
  3. Termin, o którym mowa w ust. 2 zaczyna biec dla Konsumenta równocześnie z terminem, o którym mowa w §. 6. ust. 1. Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży przed upływem terminu, o którym mowa w § 6 ust. 1 takie oświadczenie wywoła skutki określone w §. 6., chyba że w Konsument w sposób wyraźny zastrzeże inaczej.
  4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy na podstawie ust. 2 powyżej, Kupujący jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni na adres Sklepu w stanie opisanym w ust. 2.
  5. Warunkiem skuteczności oświadczenia o odstąpieniu od umowy na podstawie ust. 2 jest spełnienie warunków tam opisanych.
  6. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania towaru Sprzedający sprawdza jego stan. Jeżeli stan zwracanego towaru odpowiada warunkom opisanym w ust. 2. Sprzedający zwraca Kupującemu zapłaconą cenę oraz koszty dostawy do Kupującego w terminie 7 dni roboczych. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący.
  7. Jeżeli stan zwracanego towaru nie odpowiada warunkom opisanym w ust. 2. oświadczenie Kupującego o odstąpieniu jest bezskuteczne i nie wywołuje skutków prawnych. W takim przypadku Kupujący powinien wskazać Sprzedającemu termin i sposób odbioru towaru.

   

  §. 8. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

  1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy Tłumiki.eu oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
  2. Usługobiorcy nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

   

  §. 9. PŁATNOŚCI

  1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
   1. przelewem na rachunek bankowy – w terminie …. dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży;
   2. przy odbiorze, czyli za pobraniem – zapłata powinna nastąpić gotówką do rąk osoby dostarczającej towar w dniu dostawy;
   3. przy odbiorze osobistym w siedzibie Usługodawcy – zapłata powinna nastąpić najpóźniej w dniu odbioru towaru.
  2. Dane do przelewu: Sprzedaż Części i Akcesoriów Samochodowych Teresa Ogrodzińska, Aleja Pokoju 25, 05-502 Piaseczno, nr konta: 50 1940 1076 3032 3487 0000 0000.
  3. W przypadku płatności przy odbiorze osobistym, w siedzibie firmy w Piasecznie, ul.Aleja Pokoju 25

   

  §. 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Usługodawca zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
  2. Dane osobowe Usługobiorcy mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu doręczenia przesyłki.
  3. Baza danych osobowych Usługobiorców podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
  4. Administratorem danych osobowych jest Teresa Ogrodzińska – Właściciel Sklepu Internetowego Tłumiki.eu.
  5. Usługodawca nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Usługobiorcach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Usługodawcy takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany rozporządzeniem o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  6. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom realizację uprawnień wynikających z rozporządzenia o ochronie danych osobowych – wymienionych na stronie: http://www.tlumiki.eu/dane-osobowe/

   

  §. 11. REKLAMACJE

  1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych.
  2. Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wad rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 i następne Kodeksu cywilnego.
  3. Zgłoszenie reklamacyjne wady towaru powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać:
   1. Imię i nazwisko,
   2. numer zamówienia,
   3. opis wady towaru,
   4. datę zakupu.
  4. Zgłoszenie reklamacyjne nieprawidłowości świadczenia usług drogą elektroniczną powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać:
   1. Imię i nazwisko,
   2. opis nieprawidłowości z podaniem okoliczności, daty wystąpienia i w miarę możliwość treści komunikatu o błędzie,
  5. Zastosowanie się do ust. 3 lub 4 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
  6. Reklamacje można składać pisemnie pod adresem: Aleja Pokoju 25, 05-502 Piaseczno, poprzez wiadomość e-mail: tlumiki@tlumiki.eu,  lub telefonicznie: 506 431 828.
  7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

   

  §. 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
  2. W razie powstania sporu, którego nie udało się rozwiązać poprzez porozumienie, sądem właściwym miejscowo dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów,  których stroną jest Konsument.
  3. O  każdej  zmianie  Regulaminu  Usługodawca  powiadomi  Usługobiorców poprzez stosowną informację umieszczoną na stronie głównej Sklepu w widocznym miejscu. Do  zamówień złożonych  przed  wejściem  w  życie  zmian  Regulaminu,  stosuje  się  postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

   

   

    Zaprojektowane przez Klienter.pl